เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. Artal, R and Wiswell, R Exercise in Pregnancy, Williams & Wilkins, Baltimore, 1986
2. Exercise During Pregnancy and the Postnatal Period. ACOG: Pregnancy, Work and Disabillity (Technical Bulletin NO 58) Washington, DC, ACOG, 1980.
3. Exercise During Pregnancy and the Postnatal Period. ACOG Home Exercise Programs Washington, DC, 1985.
4. Knee - Chest Exercises and Maternal death : Comments. Med J Aust 1 : 1127, 1973.
5. Markowiz, E and Brainen, H : Baby Dance : A Comprehensive Guide to Prenatal and Postpartum Exercise. Prentice - Hall, Englewood Clifts, NJ, 1980.
6. Nelson, P. Pulmonary Gas Embolism in Pregnancy and the Puepurium, Obstet Gynecol Sury 15, 1960.
7. Norwood, C: Cesarean Variathions : Patients, Facillities or Policies. International Journal of Child birth Education 1 : 4, 1986.
8. Perinatal Exercise Guidelines. Section on Obstetrics and Gynecology, American Physical Therapy Assocation, 1986.
9. Santiesteban, A : Electromyographic and dynamometric characteristics of female pelvic floor musculature. Phys Ther 68 : 344, 1988.

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ
แพทย์หญิงอารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์
นายณรงค์ จันทร์เรือง
นายสนิท มาประจวบ

คณะผู้จัดทำ

นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน
นางศศิกาญจน์ ปัญญาวัฒนานนท์
นางสุดารัตน์ พืชน์ไพบูลย์
นางอัจฉรีย์ แขวงโสภา

ออกแบบ / วาดภาพประกอบ

มิลเล็ท กรุ๊ป โทร. 9112134-5


พิมพ์ที่

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก