"การนวด มีประโยชน์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจฉิมวัย เป็นการปูพื้นฐานไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งการสร้าง บำบัด และฟื้นฟู เป็นการบำบัด ในกรณีที่เจ็บป่วย และเป็นการฟื้นฟูสำหรับคนพิการ"
ประโยชน์ของการออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์
การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้
เกิดประโยชน์อย่างมากแก่หญิงตั้งครรภ์ดังต่อไปนี้....
การออกกำลังกายหลังคลอด
ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง การหดรัดตัวของมดลูก และช่วยให้มีการเปิดขยายปากมดลูก ทำให้มีการเคลื่อนต่ำลงของส่วนนำทารก....